صفحه اصلی تقویم تجسمی

۱۴ دی ۱۳۲۵ خورشیدی - درگذشت مهدی تائب

در حدود سال ۱۲۶۷ خورشیدی در خانواده ای که پشت در پشت همه هنرمند بودند، به دنیا آمد. پدرش محمد علی سلطان الکتاب از خوشنویسان بنام دوره قاجار بود. نیای مادری اش به میرزا بابای نقاشباشی می‌رسید و برادر کوچکتر وی، هادی خان تجویدی بود که از او به عنوان پایه‌گذار هنر نگارگری معاصر -مکتب تهران- یاد می شود.

مهدی تائب هنرمندی یکه و ممتاز در یک قرن اخیر ایران بود، که در چندین رشته به کمال هنر دست یافته بود. وی نقاشی بی‌بدلیل ، خوشنویسی توانا ، و عکاسی صاحب سبک بود. با این همه تاریخ هنر، به درستی به درک هنر و شخصیت وی نرسیده است.

متن: محمدحسن حامدی