صفحه اصلی تقویم تجسمی

۲۷ مهر ۱۳۳۸ - درگذشت ابراهیم جکیمی

ابراهیم حکیمی، ملقب به حکیم‌الملک بود و در جریان مشروطه از سران انقلاب به شمار می‌آمد. در ایام حیات به مقامات بالای دولتی دست یافت که علاوه بر سِمت نخست‌وزیری، چندین نوبت ریاست وزارتخانه‌ کشور را نیز باید به آن اضافه کرد. او دولت‌مردی خوشنام در دوره‌ی قاجار و پهلوی بود.

حکیم‌ا‌‌لملک دوستی عمیقی با استاد کمال‌الملک داشت و از همین رو پس از تأسیس مجلس شورای ملی، در زمانی که سِمت وزیر معارف را داشت با تکیه بر وجود استاد کمال الملک به تأسیس مدرسه‌ی صنایع مستظرفه اهتمام کرد که یکی از ماندگارترین خدمات وی نیز تلقی می‌شود.