صفحه اصلی تقویم تجسمی

- 20 مرداد 1342 خورشیدی درگذشت میرمصور ارژنگی

در کتاب "جستارهایی در تاریخ هنر" در بخش اسناد قالی تبریز در خصوص این هنرمند آورده ام: ميرمصوّر ارژنگي از پيشگامان هنر نقاشي معاصر ايران به شمار مي آيد و در اعتبار و والايي هنر او پس از استادکمال الملک نبايد ترديدي روا داشت. با اين همه سهم و قدر او در هنر معاصر ايران به درستي درک نشده است. اين نکته شايد از استقلال فکري ، روحيه ي انزواطلب وی، حضور قاطع استادکمال الملک و شاگردانش و از همه مهم تر عدم درک جامعه نسبت به نوگرايي ناشي شده باشد.

ميرمصوّر ارژنگي که هنر نقاشي را از پدر و در شهر تبريز آموخته بود، پس از تحصيل و تکميل هنر نقاشي در مسکو و اروپا در سال 1288 شمسي به ايران بازگشت و کارگاه نقاشي و به عبارتي اولين نگارخانه ي عمومي تهران را در خيابان لاله زار تأسيس نمود که به زودي شهرت درخوري را برايش فراهم آورد. 

کمال الملک از او براي تأسيس شعبه ي ديگري از مدرسه ي صنايع مستظرفه در تبريز دعوت به کار نمود. ميرمصوّر دعوت را پذيرا شد و عليرغم اينکه سبک نزديک به مدرن او با شيوه ي نقاشي کمال الملک تفاوت داشت و هرگز نيز با اين شيوه کنار نيامد، عملاًً و با قبول اين مسئوليت در ذيل مکتب ایشان قرار گرفت.

ارژنگي در سال 1299 شمسي با اميد کار و فعاليت راهي شهر محل تولد خود گرديد، اما پس از مدتي متوجه کارشکني مديران محلي و هم چنين عدم بودجه ي کافي از سوي وزارت معارف شد و با دشواري تمام کار خود را ادامه داد. از جمله هنرجويان وي که در آينده به شهرت فراواني دست يافتند ميتوان به اصغر و جعفر پتگر اشاره کرد.

میرمصور خسته از تلاش هاي خود در سال 1312شمسي مديريت مدرسه را رها کرد و به تهران بازگشت. در بازگشت اما آن جايگاه والاي خود  را به دست نياورد. وضعيت سياست زدهي آن روزگار تهران، چندان پذيراي هنرش نبود. به درخواست آندره گدار،کارمند اداره ي باستانشناسي شد و به تصويرسازي اشياء موزه پرداخت. در چهارراه پهلوي (وليعصر کنوني) به تأسيس آموزشگاه شخصي و تدريس نقاشي و قبول سفارشات بازار اقدام نمود.