صفحه اصلی تقویم تجسمی

- 7 مرداد 1375 خورشیدی درگذشت عبدالله فرادی

7 مرداد 1375 خورشیدی

درگذشت عبدالله فرادی

متولد اول شهریور 1306 در محله ی حسن آباد تهران بود. شیفتگی بی حد و اندازه اش به هنر خوشنویسی، در جوانی او را به محضر اساتیدی همچون علی اکبر کاوه و سید حسن میرخانی کشید تا بزودی خود نیز در زمره معلمان و  برزگان خوشنویسی ایران قرار گیرد.

استاد صداقت جبّاری از شاگردان نزدیک ایشان در متنی که در ضمیمه شماره 327 نشریه تندیس و به مناسبت برزگداشت این هنرمند به چاپ رسید، وی را اینگونه توصیف می کند: "آنان که با استاد عبدالله فُرادی نشست و برخاست کرده اند تصدیق خواهند نمود که او در درجه ی اول معلمی مهربان و عاشق بود. عشق و شیدایی بی حد و اندازهای که به خط داشت در کمتر کسی دیده می شد و شوقش به تعلیم هنرجویان در سخت ترین شرایط نیز کاستی نمی گرفت. شاگردان بسیار را با تعهد و دلسوزی تمام مشق می داد و در این کار خستگی نمی شناخت. همین روحیه ی خستگی ناپذیر و بنیه ی قوی بود که از فُرادی، خوشنویسی مشّاق به معنی واقعی کلمه ساخته بود. بخش اعظم اوقات را صرف تعلیم می کرد و چندان در صدد قطعه نویسی و انتشار آثار خود نبود. هدفش تربیت شاگرد بود و این را رسالت هنری و اجتماعی خویش می شمرد.

...استاد همچنین ابزارشناسی ماهر بود. به لوازم هنرش عشق می ورزید ... و اغلب می دانند که یکی از بزرگترین و نفیس ترین مجموعه های قلمتراش را فراهم ساخته بود. ..تاثیری که فُرادی با طراحی چاقو و راهنمایی و تشویق چاقوسازان بر صنعت چاقوسازی ایران داشت انکارناپذیر است".

استاد فرادی گواه روشن سخن خودش بود که می گفت خوشنویس مانند رود جاری است، حالتش تغییر می کند شکل عوض می کند اما همچنان روان است. هنرمند با هنرش زندگی می کند و احوال و احساس لحظاتش در خطش منعکس است. پس نباید نگران بود و باید نوشت".