صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: برگ های پژوهشی 2

مولف: به کوشش محمد حسن حامدی

سال انتشار: 90

قیمت: 6000 تومان

اسناد و آرا نشست های پژوهشی هنر 1389 این کتاب مروری است بر زندگی،‌ آثار، عکس‌ها و اسناد هنرمندان معاصر ایران؛ چنگیز و رامیز شهوق، منوچهر شیبانی، کورش ابوطالب امام، یونس فیاض ثانوی، سیدحسین میرخانی، ابوالفضل عالی و اصغر محمدی که متعاقب برگزاری سلسله‌نشست‌های پژوهشی هنر در نگارخانه برگ (1389) و ایراد سخنرانی تعدادی از کارشناسان هنر و اساتید دانشگاه در خصوص ایشان، به تجمیع اطلاعات منتهی گردیده است. این کتاب به حمایت و همراهی سازمان زیباسازی شهر تهران به چاپ رسیده است.