صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: جستارهایی در تاریخ هنر

مولف: محمد حسن حامدی

سال انتشار: 97

قیمت: 100000 تومان

در روزگار ما شکل استفاده از محتویات تاریخ به میزان زیادی تغییر کرده و محتوای مورد تقاضا را نمیتوان صرفاً در دانشنامه ها جست. به عبارتی تاریخ کارآمدتر و گسترده تر از آن چیزی است که تاکنون به آن تکیه و تأکید کرده ایم. اکنون رسانه های متعدد و نحله های علمی متنوع، تشنه ی اطلاعات گوناگون با شیوه های بیانی خاص هستند. ازاین رو میتوان این پرسش را پیش کشید که «آیا شیوه های معمول نگارش تاریخ، همچنان میبایست بر عادت قدیم رفتار کنند؟ آیا حوادث روزگار را میتوان دسته بندی و به "مهم" و "بی اهمیت" تقسیم کرد؟» در این کتاب ارجاع به تاریخ، از منظر اسناد است. اسناد، زوایای متنوع تری از شخصیت و پدیده های تاریخی را شفاف سازی میکند و تاریخ از این منظر، وسعت و تجسم بیشتری مییابد.