صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: اسطوره به روایت تصویر

مولف: کریستوفر دل

مترجم: دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور

قیمت: 50000 تومان

این کتاب به هشت بخش تقسيم شده که دلايل جذابيت اسطوره ها را براي ما فاش ميسازد. کتاب با بررسي قلمرو فراطبيعي آغاز ميشود، سرچشمه ها و انواع گوناگون موجوداتي که در قلمرو فراطبيعي هستند و چگونگي مراودات آنان با انسانها در آن بررسي ميشود. بخش دوم نگاهي دارد به اين که چگونه اساطير به کار گرفته شده اند تا جغرافيا و مکان شناسي جهان را شرح دهند. محور اصلي بحث دو بخش ديگر انسان است با يافتن داستانهايي که مربوط به سرچشمه ها و چگونگي تحول ما انسانهاست. بخش دیگر درباره ي اهميت نقش جانوران و نقش مواد، اشياء و عناصر نمادين در اسطوره است. دو بخش پاياني با عمق بيشتري به قهرمانان اساطيري و برخي از ماجراجويي هاي اصلي آنان مي پردازد. کتابِ پيش رو اساساً به کمک تصاويري که از سراسر جهان گردآورده شده اند، به اسطوره ها مي نگرد.