صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: هفت اصل تزئینی هنر ایران

مولف: دکتر یعقوب آژند

قیمت: 22000 تومان

این کتاب، نخستین پژوهش درباب هفت اصل تزئینی هنر ایران است؛ هفت اصلی که از سدههای نخستین اسلامی تا اواسط دورهی قاجار، به رسانههای هنر ایران ابعاد بینالمللی و هویتی کاملاً ایرانی ـ اسلامی بخشید. این هفت اصل، در حقیقت صور خیال بصری هنرهای ایرانی بود. هنرمندان ایران با تشبّث به نقشمایههای جهانی روزگار خود،قالب و اسلوب این هفت اصل را در کمال لطافت، ملاحت، دلآویزی و نغز سامان بخشیدند و پایهای استوار و متین برای نقوش تزئینی هنر ایران تدارک دیدند؛ کیفیتی که شور و گرمی و قوتِ اثرات آن را هنوز میتوان در نقوش تزئینی جهان اسلام و هنرهای سایر ملل جهان مشاهده نمود. رونق مدرنیسم در هنرایران، شماری از این اصول هفتگانه را از واژگان بصری هنرهای ایران زدود. نظر به همین معنی، کتاب حاضر ــبهویژه از منظر علمی و آکادمیکــمیتواند مرجعی برای بازکاوی و بازشناسی این اصول هفتگانهی هنر ایران باشد و نظم متناوب و کمال مطلوب آن را بازنمایی کند. (به اتمام رسیده است)