صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: خاندان وراق غزنوی (گلستان هنر 19)

مولف: کیانوش معتقدی

سال انتشار: 95

قیمت: 18000 تومان

از سده ی چهارم تا ششم هجری، هنر کتاب آرایی در شرق ایران توسعه یافت و در این دوران که از آن به عنوان عصر زرین فرهنگ و هنر ایران یاد می شود، خراسان و ماوراءالنهر عمده ترین پایگاه های فعالیت های فرهنگی، هنری کشور بود و در سایه ی تعامل و تلفیق شیوه های کهن محلی (ساسانی و مانوی) و شیوه های هنری سرزمینهای مرکزی (ری و اصفهان) و غربی (بغداد)، کتاب آرایی ایران در مکتب خراسان، از تحولی پیوسته و پویا برخوردار و آثار کم نظیری استنساخ گردید. ظهور و فعالیت عثمان بن وراق غزنوی، خاندان و رهروانش رویدادی سرنوشت ساز در اعتلای هنر کتاب آرایی ایران در خراسان بزرگ بود. تاثیر عثمان بن وراق و فرزندش (محمد بن عثمان) بر روند شکل گیری و توسعه ی خط کوفی ایرانی (پیرآموز) و هنر تذهیب، در سراسر ایران و دیگر سرزمین ها قابل مشاهده است. در کتاب حاضر تلاش شده تا برای اولین بار، اعضای خاندان وراق غزنوی ، هم عصران و آثارشان را بر اساس سیر تاریخی معرفی و مورد بررسی قرار دهد.