صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: عبدالله خان(گلستان هنر 16)

مولف: دکتر علی‌اصغر میرزایی‌مهر

سال انتشار: 95

قیمت: 18000 تومان

عبداللّه خان نقاش، معمار و حجار عهد فتحعلیشاه قاجار است. وی در شاخه های مختلف هنری آثار قابل تأملی از خویش به یادگار گذاشته. این هنرمند در دوران محمدشاه و اوایل حکومت ناصرالدین شاه نیز مصدر برخی خدمات هنری به جامعه بوده است. عبدالله خان در تحکیم و توسعه مکتب پیکرنگاری درباری سهم عمده ای داشت و ساختارهای زیبایی شناسی آن را به عرصه هنر نوظهور حجاری تعمیم داد. شاخص ترین حجاری های عهد فتحعلیشاه به طراحی و مدیریت وی پدید آمده اند. در این کتاب مجموعه آثار این هنرمند در عرصه های مختلف از جنبه های تاریخی و هنری معرفی و تجزیه و تحلیل شده است.