صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: خاندان طاهر کاشانی (گلستان هنر 9 )

مولف: کیانوش معتقدی

سال انتشار: 93

قیمت: 10000 تومان

کاشان یکی از مهمترین مراکز فرهنگی، هنری و صنعتی ایران و مرکز تولید سفال های زرین فام در سده های میانی دوران اسلامی به شمار می آید، آنچنان که در کارگاه های سفال سازی این شهر حجم عظیمی از ظروف، کاشی ها و محراب های کم نظیر زرین فام تهیه و تولید گردید. اما از میان هنرمندان سفالگر ایرانی که در ساخت لعاب زرین فام تلاش های ارزشمندی انجام داده بودند، خاندان «طاهر کاشانی» با تولیدات انبوه و استمرار سنت استاد شاگردی(سیصد و پنجاه ساله) تأثیری انکارناپذیر بر روند توسعه ی این تکنیک درجهان اسلام داشتند. اعضای این خاندان علاوه بر داشتن مهارت های عملی در ساخت سفالینه های زرین فام و خوشنویسی، در زمینه های علمی (تألیف کتابی تخصصی در باب روش ساخت لعاب زرین فام توسط آخرین عضو این خاندان، ابوالقاسم کاشانی) نیز فعالیت داشتند. در این فرصت زندگی و آثار اعضای این خاندان زیبایی آفرین کاشانی را بر مبنای آثار به جای مانده ی تاریخ دار مورد بررسی قرار میدهیم.