صفحه اصلی کتاب های نشر پیکره

عنوان کتاب: نقاشی دیواری در دوره‌ی قاجار

مولف: ویلم فلور

مترجم: علیرضا بهارلو

قیمت: 30000 تومان

اگرچه طی سال‌های گذشته شاهد پایه‌ریزی و شکل‌گیری تحقیقات قابل‌توجهی در حوزه‌ی نقاشی در ایرانِ عهد قاجار بوده‌ایم، با این حال به نظر نمی‌رسد که مورخان هنر پا را فراتر از مرزهای رسانه‌های متداولی چون نقاشی رنگ روغنی و اثار لاکی و مینایی گذاشته باشند. نویسنده در این کتاب نشان داده است که دیوارنگاری نیز به عنوان یک قالب هنری در قیاس با رسانه‌های یادشده به یک اندازه ارزش و اعتبار داشته است. نقاشی‌های دیواری در ایران، در انواع بناها ــ از کاخ سلطنتی و خانه‌های شخصی تا گرمابه‌ها و بقاع متبرکه ــ به وفور یافت می‌شده‌اند. این قالب هنری، حرفه و صناعتی بوده است که هنرمندان و پیشه‌وران را در شهرهای بزرگ مجدانه به خود می‌داشته. این عمل را به‌واقع می‌توان پاسخی درخور به نیاز عموم برای دستیابی به هنرهای تصویری و پیکرنما برشمرد. ویلم فلور، مولف کتاب، تاکنون مقالات و کتب ارزنده‌ای درباره‌ی جوانب مختلف تاریخ اجتماعی، اقتصادی و هنری ایران قلم زده است.