صفحه اصلی گالری گردی

غِرارآمد

درباره‌ی نمایشگاه آثار لی‌لی عامری در نگارخانه‌ی والی

در آخر اتاق چیدمان، چند دیسه‌ی سه‌گوش به دیوار میخ شده است و منبع نور متحرکی، از چپ به راست می‌رود و سایه‌ی این دیسه‌های پرغِرار را بر دیوار می‌اندازد. توپولوژی یا جای‌شناسی این مجموعه‌ی آخر، ثبات امر متحرک و تحرک امر ثابت را به هم پیوند می‌زند. با هر بسامد منبع نور، سایه‌های هر دیسه به عقب و جلو می‌رود، اما نسبت این اجزاء با حرکت نور تغییری نمی‌کند، بل هر بار خیالی تازه پدیدار می‌شود. نوار موبیوس را یاد آورید، نواری که تک‌بعدی یا درواقع تک‌سطحی است و با به هم رساندن دو لبه‌اش، می‌توان از شکلی تک‌بهدی ، ساختی سه‌بعدی پدید آورد. اینجا ماجرا عکس شده است: حجمی سه‌بعدی به سایه‌ای تخت تکوین می‌یابد و شکلی تازه می‌سازد.

 

متن کامل در شماره ۳۹۹-۳۹۸ تندیس