صفحه اصلی گالری گردی

وضعیتی میان بقا و ویرانی

درباره نمایشگاه منتخب ماه تندیس چشم‌اندازهای پیش‌رو در گالری راه‌ابریشم

سازه‌های انسانی در همه‌ی دوران تاریخی، نمایشی از پیشرفت دانش، فرهنگ یا عدم آن دانسته شده و این تصاویر برهه‌ای از تاریخ را نشان می‌دهند که از قضا در آن قرار گرفته‌ایم و بطور واضح آن را دیده و حس می کنیم: وضعیتی میان بقا و ویرانی.

به این دلیل است که ویژگی مستندنگارانه و تبدیل این عکس‌ها به مجموعه‌ای مدون اهمیت می‌یابد . این تصاویر نشانگانی مستقیم از وضعیت زیست ما در ایران‌اند. شاید بتوان به همه‌ی این عکس‌ها یک عنوان داد که در ذیل دگردیسی منجر به تخریب می‌گنجند؛ بیماری طبیعت