صفحه اصلی گالری گردی

جهانی آشنا پیشنهادی تازه ارائه می‌کند

درباره نمایشگاه آثار هومن نصیری در گالری گلستان

صورت‌هایی (فرم‌ها) را که یادآور اندام پرنده در ذهن مخاطب است می‌توان به سادگی یکی از تکرارشونده‌ترین عناصر جهان هومن نصیری دانست. لحن بصری شخصی او پیشتر، این فرم‌ها را در قالب کلیت‌هایی استیلیزه‌شده و هندسی به کمک ضربه‌ی قلم‌موها تشخیص‌پذیر می‌ساخت. پرنده‌های او پیش از این در فضای دوبعدی تابلوها چون توده‌هایی از سنگ برفراز پاهای برافراشته و ستون‌مانندشان ایستاده بودند. ضربه‌های قلم‌مو در آثار هنرمند پدیدآورنده‌ی شکل‌هایی است که در بیشتر موارد به سمت کشیدگی سوق پیدا می‌کنند. در اینجا خط در مقام نشانی کشیده و باریک بروز و ظهور یافته است. پیش از اتفاق این مجموعه، یعنی کنده شدن پرنده‌ها از صفحه‌ی نقاشی، درهم‌تنیدگی خطوطْ بدن پرنده‌ را در مجموعه‌های پیشین هنرمند به جسمی صُلب تبدیل می‌کرد. خطوطی بیان‌گرا با شوقی مدام برای حرکت، پرواز را برای پرنده به امری درونی تبدیل کرده بود.