صفحه اصلی نمایشگاه ها

مروری بر عکس های ویویان ساسن

ویکفیلد، انگلیس: گالری هپوورث ویکفیلد نمایشگاه مروری بر آثار عکاس هلندی مشهور، ویویان ساسن، برپا نموده است. با فعالیت در هر دو جهان مُد و هنرهای زیبا، ساسن یکی از خلّاقترین عکاسان امروز است. برای نمایشگاه «آینۀ داغ» او در کنار عکسها و کلاژهای جدید، منتخبی از عکسهای مجموعههای برجستهاش در ده سال گذشته را هم ارائه داده است. این عکسهای برگزیده با هم ترکیب شدهاند تا اشعاری تصویری بیافرینند که از استراتژی سوررئالیستیِ کلاژ بهره میگیرد و همنشینیهای جدید و غیرمنتظرهای خلق میکند. ساسن از سوررئالیسم بهعنوان یکی از نخستین الهامات هنریاش یاد میکند که تأثیرش در سایههای وهمآلود، بدنهای متلاشی و چشماندازهای رویاگون کارهای او مشاهده میشود. این نمایشگاه همچنین نسخۀ نوینی از فیلم/اینستالیشنهای چندوجهی هنرمند را شامل میشود. «توتم» اثری است که در یک سازۀ هدفمند متشکل از دیوارهای آینهای و پروژکتورها ارائه شده است. این اینستالیشن بیننده را در یک چشمانداز سوررئال لایتناهی قرار میدهد، جایی که سایهها و بازتابها تشدید شدهاند و جهانی درهمتنیده میان تصویر و واقعیت به وجود میآورند. در میان کارهای نمایشگاه تصاویری از مجموعۀ تحسینشدۀ هنرمند، Flamboya، وجود دارد که در کنیا عکاسی شدهاند؛ جایی که وی بخشی از کودکیاش را در آن گذرانده است. همچنین کارهایی از مجموعۀ «خواب‌‌پریشی» به نمایش درآمده که مطالعۀ توهماتی است که محرک ایجاد وضعیتی رویاگون میان بیداری و خواب هستند. نتیجۀ یک همکاری خلاّق میان ساسن و ایرما بومِ دیزاینر همزمان با نمایشگاه در قالب یک کتاب عرضه شده است که شامل مصاحبه با هنرمند و مقالهای از کیوریتور ویکفیلد، اِلِنور کِلِیتون، است. ویویان ساسن(متولد 1972) هنرمند هلندی، ساکن آمستردام است. او در کنیا زندگی کرده و اغلب درآفریقا کار میکند. وی ابتدا در زمینۀ مُد تحصیل میکرد و بهزودی به عکاسی روی آورد. ساسن کمپینهای مُدی را برای برندهایی نظیر
Miu Miu، Stella McCartney و Louis Vuitton

برپا کرده است.       https://hepworthwakefield.org