صفحه اصلی نمایشگاه ها

نمایشگاه گوشکا ماکوگا در Neues Museum

نورنبرگ، آلمان: «همکاری فکری» نخستین نمایشگاه انفرادی هنرمند لهستانی_بریتانیایی، گوشکا ماکوگا (متولد 1967، ورشو) در یک موسسۀ بزرگ آلمانی است. ماکوگا در آثار چندوجهیاش شبکههایی میان مکانها و زمانها، مردم و روایات ایجاد میکند. او برای تجربیات متنوعش و استفاده از مدیومهای متفاوتی نظیر عکس، کلاژ، مجسمه، تاپستریهای بزرگ، پرفورمنس و ویدیو شناخته میشود. عنوان نمایشگاه از مجموعهای از مجسمههای بزرگ هنرمند وام گرفته شده است، «انستیتو بینالمللی همکاری فکری». این مجموعه به گردهمایی دانشمندان و روشنفکران اشاره دارد که در دهۀ 1920 با هم ملاقات میکردند و نقش شورای بزرگان را داشت. در این آثار او سردیسهای برنزی ساختهشده از دانشمندان و متفکران را به هم متصل میکند، افرادی که رویکردهای میانرشتهای را اخذ مینمودند در کنار انقلابیون و فعّالانی که_ ورای محدودیتهای زمان و مکان_ با یکدیگر مرتبطاند قرار داده شدهاند. این رویاروییها، همنشینیهایی فرضی هستند که فضاهای بالقوهای برای تفکر ایجاد میکنند؛ آلبرت انیشتین در ارتباط با زیگموند فروید قرار میگیرد، اسلاوی ژیژک با گروه Pussy Riot، و همچنین Guerrilla Girls با فوکویاما مرتبط میشوند. سرهای آنها با میله به هم متصل شده و تعادل حاصل از تثبیت و موازنۀ دوجانبۀ آنها چیدمانی را به وجود میآورد که همانند یک ساختار مولکولی است. موازی با این نمایشگاه، آثار هنرمند در موزۀ ملی ژرمنی هم به نمایش در میآید. چیدمان «پیش از آغاز و پس از پایان» متشکل از طومارهای کاغذی پوشیده از طراحی و اشیای سهبعدی است که روی شش میز چاپگر بزرگ ارائه شدهاند. با ارجاع به مبدأ تاریخنگاری(طومارهای پاپیروس بهعنوان یکی از نخستین رسانهها) او مباحث امروزی در مورد پساانسانگرایی را تجسم میکند. دیگر گروه آثار مهم نمایشگاه، تاپستریها هستند. «مرگ مارکسیسم» متشکل از یک تاپستری و پرفورمنس است. این تاپستری قبر کارل مارکس را نشان میدهد که معمولاً این متن روی آن نقش بسته است: «کارگران تمام سرزمینها متحد خواهند شد». ماکوگا این شعار مشهور جهانی را اینگونه تغییر میدهد: «زنان تمام سرزمینها متحد خواهند شد». دلمشغولی هنرمند نسبت به تاریخ بشریت، شخصیتهای عموماً قرن بیستمی و پساانسانگرایی در کنار شبکههای مضمونی منتج از آن، اساس کارهای نمایشگاه را تشکیل میدهند که فضا را برای این «همکاری فکری» ایجاد میکند.           http://www.nmn.de