صفحه اصلی نمایشگاه ها

جنجال رسانه ای در مورد نصب مجسمۀ اتمی در فوکوشیما

توکیو، ژاپن: مجسمهای غولآسا در فوکوشیما از کودکی که لباس محافظ تشعشعات رادیواکتیو را به تن دارد موجی از انتقادات را برانگیخته است، درحالیکه این ناحیۀ آسیبدیده از مواد هستهای همچنان میکوشد آوازه و اعتبارش را از نو بازیابد. «کودک خورشیدی» به ارتفاع 6.2 متر، که در جوار ایستگاه قطار شهر نصب شده است، لباس محافظ زردی به تن کرده که نمایشگر دیجیتال روی آن «000» را بهعنوان نمادی از عدم وجود آلودگی هستهای نشان میدهد. پیکره در یکی از دستانش یک کلاه ایمنی دارد که نشان میدهد هوا برای تنفس مناسب و امن است و نمادی از خورشید به نشانۀ امید و انرژی تازه در دست دیگرش قرار دارد. خالق کار؛ هنرمند ژاپنی، کِنجی یانوبه، قصد داشته مجسمهاش نمادی از امیدواری باشد، اما منتقدین معتقدند این اثر نسبت به وضعیت بغرنج فوکوشیما بیتوجه بوده است؛ درست هنگامیکه این ناحیه از زمان فاجعۀ 2011 همچنان درحال دستوپنجه نرمکردن با آلودگی رادیواکتیو است. برخی هم میگویند «کودک خورشیدی» میتواند بینندگان را به این باور سوق دهد که ساکنین منطقه باید از خودشان تا رسیدن سطح رادیواکتیو به نقطۀ صفر محافظت کنند، امری که در حقیقت نمیتواند اتفاق بیفتد، چرا که تشعشعات هستهای بهصورت طبیعی روی زمین واقع میشوند. سطح تشعشات در بیشتر مناطق فوکوشیما به کیفیت عادی بازگشته است اما مردم هنوز از زندگی در برخی نواحی مشخص منع شدهاند، بهویژه به فاصلۀ چند کیلومتری از نیروگاه آسیبدیده. یانوبه با انتشار یک یادداشت سهصفحهای از برانگیختن این غوغا عذرخواهی کرده است، اما تأکید میکند میخواسته کارش امید را نشان دهد نه اینکه فوکوشیما را به سُخره بگیرد. علیرغم هیاهو در دنیای مجازی، مقامات شهر میگویند ایمیلها و تماسهای بسیار معدودی در مورد مجسمه دریافت کردهاند و این کار از سوی حامیان هنری فوکوشیما مورد استقبال قرار گرفته است. با اینحال آنها بهتازگی اعلام کردهاند که قصد برچیدن مجسمه را دارند. حادثۀ نشت مواد رادیواکتیو نیروگاه هستهای فوکوشیما داییچی که در سونامی 2011 اتفاق افتاد به بدترین فاجعۀ هستهای پس از چرنوبیل تبدیل شده است.

www.artdaily.org