صفحه اصلی نمایشگاه ها

با تمام قوا

نمایشگاهی از نقاشی های کریس کوزنوفسکی

سنفرانسیسکو، آمریکا: گالری دالبی چادویک نمایشگاهی از آثار کریس کوزنوفسکی برگزار نموده است. کوزنوفسکی در مجموعۀ اخیر همچنان به مطالعاتش در مورد جانمایۀ ناسازگار فرهنگ عامۀ ما ادامه میدهد. هنرمند با اسباببازیها، جامهای افتخار، مدلها و دیگر اشیا و امور آمریکایی ما را به دنیایی میبرد که همزمان بازیگوشانه و تلخ، مقدس و سبکسرانه، و مینیمال و پیچیده است. در نمایشگاهِ «با تمام قوا» (Might and Main) _عبارتی از قرن 12 میلادی که بهمعنای تمام نیرو و توانی است که یک فرد میتواند به کار گیرد_ بسیاری از پیکرههای هنرمند مشتهایشان را بالا آوردهاند، با حالتی که به یک اندازه از مطالبهگری و ناامیدی حکایت دارد. حالت و ژستی که بهشکل بینقصی وضعیت کنونی ما را در خود گنجانده است. به نظر میرسد تمام این پیکرهها یکسره از یک رؤیای کودکیِ خاطرهانگیز بیرون پریدهاند. اسباببازیهای پلاستیکی، شخصیتهایی از اسطورههای یونان را تجسم میکنند و جامهای افتخار یادآور شکوه و توفیقات گذشته هستند. اما قدرت واقعی تصویرشدهای در این پیکرهها وجود ندارد. علیرغم سطح برّاق باشکوهشان، تجربه به ما میگوید که جامهای پیروزی، توخالی، ارزان و از پلاستیک رنگشده هستند. پیکرهها دقیقاً در مرکز نقاشی قرار داده شدهاند که موجب میشود تنها و تکافتاده به نظر برسند. هر کدام از آنها با هایپررئالیسم محبتآمیز متأثرکنندهای نقاشی شدهاند اما باوجوداین، در مقابل پسزمینۀ تهی و تکرنگی قرار گرفتهاند که پیکرهها را تبدیل به اشیای یک جهان انتزاعی میکنند. کوزنوفسکی هیچ تفسیری به کار نمیافزاید؛ او نیازی به این کار ندارد. اسباببازیهایش کاملاً جانمایۀ دلخراش فرهنگ آمریکایی و تمام مظاهر آن را ثبت و ضبط میکنند؛ حسرت نوستالژیک ما برای سادگی، پوچی و پردهدری ذاتی، و جذابیتهای
غیرقابل اجتناب آن... و درست همانند چهرۀ کوزنوفسکی که در انعکاس سطح جام
های پیروزی به مخاطب خیره شده، ما حسرت خودمان را میبینیم که از دریچۀ چشمان اسباببازیهای پلاستیکی به ما مینگرد. نقاشیهای کوزنوفسکی از سنّت طبیعت بیجانهای کلاسیک نقاشان هلندی و ژان باتیست سیمون شاردن سرچشمه میگیرند. بهجای تصویرکردن میوهها یا گلهای پژمرده، سوژههای او بهرهمند از ارجاعاتی به پاپآرت و فرهنگ عامه هستند. اسلوب فتورئالیستی او بهواسطۀ توجه وسواسگونه، یکسان و دقیقش به جزئیات و کمال هندسی پالوده میشود، که طبیعت بیجانهای کوزنوفسکی را بهشکل آثار هنر کمالگرایانه درمیآورد. همانگونه که هنرمند میگوید: «درنهایت، من یک مینیمالیست مخفی هستم که آثار پاپآرت نئوکلاسیستی خلق میکند.» همچنین بُعدی معنوی در آثار کوزنوفسکی وجود دارد. در ظاهر، نقاشیهای او تفاسیر کنایهآمیزی بر آن دسته از گوسالههای طلایی هستند که ما در عصر سکولارمان میپرستیم؛ یعنی جامها و مجسمههای یادبود پیروزی و اسباببازیهای تولید انبوه. بااینحال، آنها بی هیچ قضاوتی کشیده شدهاند، با کمترین جزئیات ازقلمافتاده، و با تواضعی که به زهد پهلو میزند. پسزمینههای تکرنگ انتزاعی یادآور شمایلهای قرون وسطایی هستند، اما بهجای قدیسین سنّتی، اسباببازیهای کمالیافتهای وجود دارند که با چشمان تهی و بیروح به ما نگاه میکنند. کوزنوفسکی در سال 1968 در چارلستون کارولینای جنوبی متولد شده است. وی در سال 1922 از کالج هنر و دیزاین کلمبوس با مدرک لیسانس و در سال 2000 با مدرک فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه نورثوسترن فارغالتحصیل شده است. از سال 2003 وی از اعضای هیئت علمی آکادمی هنر آمریکایی شیکاگو بوده و به تدریس نقاشی پیشرفته و طراحی مشغول است.

http://dolbychadwickgallery.com