صفحه اصلی نمایشگاه ها

جنجال دوباره درپی نصب اثری مدرن در شانزلیزه

جنجال دوباره درپی نصب

اثری مدرن در شانزلیزه

پاریس، فرانسه: داربستهای تزیینی گرانقیمت یا اعضای جدید چشمنواز معروفترین خیابان پایتخت فرانسه؟ این پرسشی است که نصب فوارههای جدید در خیابان شانزلیزه سرآغاز آن بوده و دوباره مباحثی دربارهی چگونگی افزودن گرایشات مدرن به معماری کلاسیکِ محبوب شهر را گشوده است. رونمایی از این فوارهها ـکه حدفاصل باغ توییلری و طاق نصرت قرار دارندـ از سوی شهردار پاریس در 21 مارس موجب اختلافنظر شهروندان شده است. یکی از ساکنان قدیمی به خبرگزاری فرانسه میگوید: «هنگامی که از نزدیک آنها را میبینی، اصیل و مبتکرانهاند، اما وقتی به سمت پایین شانزلیزه میروی و همه را با هم میبینی، ممکن است فکر کنی مشتی داربست هستند که نصب شدهاند، و باید یکوقتی برچیده شوند». شش فوارهی درخشان، که به تقلید از جریان ترافیک این تقاطع شلوغ میچرخند، شبیه مدادهای بزرگی هستند که به سمت آسمان نشانه رفتهاند. هر فواره از یک ستون مرکزیِ چهاربخشی از آلیاژ برنز تشکیل شده که محل اتکای سه بازوی نزولی است. بازوها از قطعاتی از کریستالهای برشخوردهی سواروفسکی ساخته شدهاند و روی آنها لامپهای اِلایدی کار گذاشته شده است تا شبها بدرخشند. این سازهها را برادرانِ رونان و اروان بورولک طراحی کردهاند تا جایگزین فوارههای سنگیای بشود که نیاز به مرمت دارند. این پروژهی 6.3 میلیون یوروییْ اولین کار بزرگ بنیاد پاریس است که در سال 2015 با هدف تأمین مالی پروژههای عمومی، با تأکید بر هنر معاصر، تأسیس شد. گنجاندن هنر مدرن در خیابانهای پاریس همواره محل مناقشه بوده است؛ بسیاری از ساکنین شهر با آثاری که آنها را بدنما میدانند، یا پروژههایی بیمعنی که از جیب مردم سرمایهشان تأمین میشود، مخالفاند. در پایان سال 2017، کمپینی عمومی به منظور جلوگیری از نصب مجسمهی یک لالهی عظیم، اثر جف کونز، بهراه افتاد، مجسمهای که هزینهی آن را بخش خصوصی تقبل کرده و پس از حملات تروریستی سال 2015 به شهر هدیه شده بود. همچنین، هنوز هم برخی از شهروندان از یادآوری خاطرهی مجسمهی مردی که رابطهی جنسی با یک حیوان را نشان میداد، و قرار بود در فضای سبز مقابل لوور قرار بگیرد، خجالتزده میشوند، یا کار دیگری که به یک اسباببازی جنسی شباهت داشت و در مرکز میدان وندوم پاریس افراشته شده بود. اما شاید همچنان جنجالیترین مورد در این زمینه همان هرم شیشهای اثر معمار چینی/امریکایی، آیاِم پی، است که سال 1989 در محوطهی مقابل کاخ لوور نصب شد.                     www.artdaily.org