صفحه اصلی نمایشگاه ها

نمایش نقاشی‌های فوتورئالیستی کوچک

 

نمایش نقاشیهای

فوتورئالیستی کوچک

نقاش کانادایی

 نیویورک، امریکا: گالری لوییس کی. مِیسِل نمایشگاهی با عنوان اطلاعات عمومی از آثار نقاش فتورئالیست کانادایی، مایک بِین، برگزار کرده است. براساس این ایده که «هر چیزی ارزش نقاشی کردن دارد»، بِین با نگاهی عینیتگرا، تصاویری از شهرهای کنارجادهای کوچک و اغلب نادیدهگرفتهشده ارائه میدهد که در آنها همهی عناصر به یک میزان مورد توجه قرار گرفتهاند. با کار کردن از روی عکس، نقاشیهای او مناظری را ثبت میکنند که گویی از یک اتومبیل درحال حرکت دیده میشوند و به گفتهی هنرمند: «میتواند هر جا و هر نقطهای در امریکای شمالی یافت شود». بِین در بخش اعظم کارهای دههی گذشتهاش از قالب 4×6 اینچیِ عکسهای تجاری بهره گرفته است. این قالبْ اندازهی عکسهای پیش از دوران دیجیتال است، زمانی که نگاتیوها برای چاپ شدن به دست عکاسخانههای محلی سپرده میشدند: قطعی که جلوهای نوستالژیک به این تصاویر میبخشد و اگر به این اندازه نبودند، مناظری به وضوح روزمره و عاری از احساس از آب درمیآمدند. همانند عکسهای یک آلبوم، این آثارِ کوچک ما را درگیر میکنند و توجهمان را جلب مینمایند. هر یک از آنها، شاهکاری از مهارت مینیاتوریستی هستند. متر الکترونیکی کوچکی کنار یک خانه، لوگوها و حروف نوشتهشده روی درِ شیشهای ورودی یک مغازه، اتومبیلهایی که در خیابانی فرعی، در فاصلهای دور پارک شدهاند و برای دیدنشان باید چشمهایت را کوچک کنی؛ جزئیات نمایان در عکسها، در اینجا، با دقتی پیشاعکاسانه اجرا شدهاند. این امورِ آشنا هستند که به شکل تازهای درآمدهاند، جهانی منظم از خطوط روشن و تقارن درونی. تابلوهای تبلیغاتی جادهای و ساختمانها و سقفهای به دقت مجسمشده در برابر زمینهای از نواحی هندسی با رنگهای خنثی خودنمایی میکنند. جویْ آرام غلبه دارد، اما تشویشی نیز حس میشود. این چشماندازی ساخت بشر با هیچ نشانهی مشهودی از آدمیان است. گذشته از حضور گاهوبیگاه خودروها، یا یک صندلی خالی در ایوان، این منظرهای عاری از حضور انسان است. در چندین کار جدید، بِین از اندازهی بزرگتری برای پرداختن به تصاویر همیشگیاش بهره برده است. در این ترکیبهای بسطیافته، قریحهی فرمالیستیِ بِین، با قدرت، وارد بازی میشود. فضاهای بازِ روشن با عناصر خطی رنگی تقسیم شدهاند و هندسهای جذاب، نوعی انتزاع فیگوراتیو، را خلق میکنند. هنرمند میگوید: «اگر مجبور شوی توقف کنی و چیزی را مورد بررسی قرار دهی، آن لحظه میتواند دگرگونکننده باشد». مایک بِین از دانشگاه کونکوردیا فارغالتحصیل شده است.

www.meiselgallery.com