صفحه اصلی نمایشگاه ها

محکومیت سارقی در آلمان

محکومیت سارقی در آلمان

درپی برداشتن آثار ریشتر از سطل زباله

برلین، آلمان: دادگاهی در آلمان، رأی به محکومیت یک سارق، برای برداشتن آثار دورانداختهشدهی گرهارد ریشتر داده است. آثاری که تخمین زده میشود ارزشی معادل 60 هزار یورو داشته باشند. دادگاه ناحیهای شهر کلنْ متهم را به دلیل تلاش برای فروش غیرقانونی کارها به پرداخت 3150 یورو محکوم کرده است. ریشتر آثار مورد بحث را، جولای 2016، درون سطل مخصوص کاغذ باطلههای مقابل ویلایش انداخته بود، چرا که فکر میکرد به اندازهی کافی خوب نیستند. مطابق حکم قاضی، علیرغم اینکه کارها فاقد امضای هنرمند هستند و بنابراین امکان فروش آنها در بازار رسمی هنر وجود نداشت، اما بیارزش هم نبودند. این چهار اثر در قطع کارتپستال، عکسهایی هستند که با رنگوروغن روی آنها نقاشی شده است، و اگرچه نمیتوان قیمت دقیقی برایشان تعیین نمود، اما دادگاه ارزششان را چیزی حدود 60 هزار یورو تخمین زده است. پس از برداشتن کارها از سطل زبالهی خانهی هنرمند در کلن، متهم با یک حراجخانه در مونیخ برای فروششان تماس برقرار کرد، که در ابتدا مورد پذیرش قرار گرفت، اما سپس حراجخانه خواستار ارائهی گواهی برای احراز اصالت آثار شد. متهمِ 49 ساله به همین منظور، سه قطعه از نقاشیها را به سرپرست آرشیو گرهارد ریشتر در شهر محل سکونت هنرمند، دِرِسدِن، نشان داد که به مشکوک شدن وی منجر شد. طبق حکم دادگاه، کارها هنوز به ریشتر تعلق دارند، هرچند قاضی اذعان میکند که او قصد دور ریختنشان را داشته است. طبق اظهارات متهم، سطل زباله بر اثر طوفان روی زمین افتاده بوده و وی کارها را در خیابان یافته است، ادعایی که دادگاه آن را رد کرد. ریشتر به دلیل مشکلات جسمانی در جلسهی دادگاه حضور نداشت، اما پلیس میگوید آثار مصادره شدهاند و هنرمند خواستار از بین بردنشان شده است. گرهارد ریشترِ 87 ساله یکی از مشهورترین نقاشان در میان همنسلان خود است که کارهایش به مبالغ گزافی در حراجیها فروخته میشوند. یکی از آثار او در سال 2015 به قیمت 44.52 میلیون یورو در حراجخانهی ساتبیز لندن به فروش رسید که در زمان خود یک رکورد محسوب میشد. 

 www.artdaily.org