صفحه اصلی نمایشگاه ها

جدیدترین نمایشگاه رقیب شاو

جدیدترین نمایشگاه رقیب شاو

چشماندازها

نیویورک، امریکا: گالری پِیس میزبانی نمایشگاهی از نقاشیهای اخیر رقیب شاو، با عنوان چشماندازها را برعهده دارد. این نمایشگاهْ نخستین مجموعه آثار شاو در استمرار سنت دیرینهی منظرهنگاری را در معرض نگاه بازدیدکنندگان قرار میدهد، و نمایانگر مسیر جدیدی در کار این هنرمند کشمیریالاصلِ ساکن لندن است. شاو، با الهام از خاطرات کودکیاش از کشمیر، و طبیعت و معماری شبهقارهی هند، سرگذشت شخصیاش را به واسطهی نقاشیهای جدید، کنکاش و از نو مجسم کرده است، نقاشیهایی که با جزییات وسواسگون، دقت زیاد، و از نظر احساسی پُرقدرت اجرا شدهاند. به همراه نمایشگاه، کاتالوگی تمامرنگی مشتمل بر گفتگویی میان هنرمند و مؤسس گالری، ارنه گلیمچر، منتشر شده است. چشماندازها حاصل دو دهه تجربهاندوزی مستمر شاو با رنگهای براق صنعتیِ شرکت رنگسازی Hammerite، و به پختگی رسیدن در بهکارگیری آنهاست: امری که شاو را قادر کرده است تا این ماده را فراتر از ظرفیتهای مرسومش ببرد. هنرمند در تجربیاتش با این رنگماده، رویکردی مشابه فضای فکری و ذهنی مونوزوکوری ژاپنی برگزیده است. برای جدیدترین نقاشیهایش، شاو رنگ را روی سطح کار، به ترتیب با
چوب کبریت، تیغ خارپشت، و درنهایت سوزن
های بسیار ظریف به صورت دوار پخش میکند. نتیجهی نهاییْ سطحی است که همزمان بسیار ظریف، شکننده، و بافتدار بهنظر میرسد و دربرگیرندهی پالتی از رنگهای پر زرقوبرق است. نقاشیهای اخیر درحالی که در پیشینهی شخصی هنرمند ریشه دارند، مطالعهی دقیق و فهم او از سنت منظرهنگاری غرب را آشکار مینمایند: سنتی غنی از آثار استادانی نظیر پیتر بروگل پدر، انیباله کاراچی، جان کانستبل، کاسپار داوید فردریش، و توماس گینزبارو. در آثار نهاییِ شاو، شرق و غرب به هم میرسند و با سنتهای تصویری مینیاتورهای ایرانی و مغول درمیآمیزند. نمایشگاه حاضر که ماهیتی شرححالگونه دارد، تجربیات، مشاهدات، و خاطرات زندگی هنرمند تا زمان حاضر را پیش روی قرار میدهد، با تمرکز ویژهای بر سالهای کودکی در کشمیر، پیش از آنکه ناآرامیهای سیاسی خانواده را وادار به نقل مکان کند. شاو خود این مجموعه را چنین میبیند: «یک تمرین پالایشبخش، با هدف التیام زخمهای جدایی از کشمیر». اگرچه شاو هنرمند سرشناسی است، اما میتوان کارهایش را از منظر فلسفی به آثار دوبوفه و نقاشان خودآموخته نزدیکتر دانست، تا اینکه جزئی از جریان اصلی هنر فیگوراتیو معاصر بهشمار روند. رقیب شاو (متولد 1974، کلکته) در لندن زندگی و کار میکند. در فاصلهی سالهای 1992 تا 1998 شاو در زمینهی کسبوکار خانوادگیشان فعالیت میکرد، حرفهای که طراحی داخلی و معماری تا فروش جواهرات، اشیای عتیقه، فرش، و پارچه را در برمیگرفت. این فرصتْ او را با اقلام زیبایی که در هند تولید میشوند آشنا کرد. حرفهی خانوادگیْ شاو را در سال 1993 به لندن کشاند و همان‌‌جا بود که تصمیم گرفت باقی زندگی را به عنوان یک هنرمند در آن شهر سپری کند. شاو در سال 1998 به لندن مهاجرت کرد و در مدرسهی هنر سِنترال سنت مارتینز در مقاطع کارشناسی و کارشناسیارشد تحصیل نمود. وی برای نقاشیهای پُرجزییاتش از مناظر رؤیاییِ وهمانگیز شهرت دارد که اغلب سطح رویی آنها با جواهراتی با رنگهای درخشان، و رنگهای جلا و لعابی، تزیین و کار شده است. نقاشیهای او نمایشگر ترکیبی التقاطی از منابع الهام شرق و غرباند، از فرشهای ایرانی و نقاشیهای رنسانس شمال اروپا تا مواد صنعتی و آثار لاکی ژاپنی. اگرچه تصاویر و عناوین کارهای او حاکی از ارجاعات خاص و روشنی هستند، اما دنیاهای تصویرشده مشخصاً از تخیل او زاده شدهاند، و تجربیات شخصیاش را از صافی روایتهای رمزی میگذرانند. از سال 2005، آثار شاو موضوع نمایشگاههای انفرادی متعددی در مؤسسات و گالریهایی در امریکا و سراسر اروپا بودهاند، از جمله در تیت بریتانیا (2006)، موزهی هنر متروپولیتن نیویورک (2008)، و گالری ملی هنر مدرن اسکاتلند (2018).

www.pacegallery.com