صفحه اصلی نمایشگاه ها

نمایش جدیدترین عکسهای ریچارد لروید

ریچارد لروید

نیویورک، امریکا: گالریهای پیس و پیس/مکگیل مجموعهای از عکسهای اخیر ریچارد لروید را بهنمایش گذاشتهاند. این نمایشگاه، با عنوان کنجکاو، عکسهای بزرگ چاپشده به روش ژلاتین نقره را، در کنار تصاویر رنگیِ منحصربهفردی که با استفاده از اتاق تاریک خلق شدهاند، در معرض دید عموم قرار میدهد. مجموعهی جدید لروید، با ترکیب چشماندازها، پرترهها و طبیعتبیجانها، مطالعات مستمر او را در زمینهی امکانات فنی رسانهی عکاسی و محدودیتهای بیان عکاسانه بهپیش میبرد. در طبقهی دوم گالری پیس، برای نخستینبار هفت تصویر متوالی از اسب سفیدی که روی دو پا بلند شده است، به همراه عکسهایی از اتومبیلهای تصادفی و سوخته بهنمایش درآمده است. این تصاویر در اندازههای 88×68 و 64×95 اینچ، با استفاده از نگاتیوهای 8×10 و 20×24 اینچی، روی کاغذهای آبرنگِ آغشته به مواد حساسبهنور چاپ شدهاند. این تصاویر احتمالاً بزرگترین تکعکسهای چاپشده به روش ژلاتین نقره هستند. در حالی که مجموعهی لروید مطالعهی حرکات حیواناتِ ادوارد مایبریج را بهیاد میآورد، به شرح تاریخ بازنمایی دوبُعدی اسب میپردازد: از نقوش یونانیرومی تا دوران ویکتوریایی، و تصاویر امروزی از اسبهایی که شکوهمندانه روی دوپا ایستادهاند. همچنین، اسب سفید برای هنرمند از منظر معنای نمادینش در بریتانیا حائز اهمیت است، نقشمایهای که در طرحهای عظیم پیشاتاریخیِ کندهشده در دامنهی تپههای گچی این سرزمین دیده میشود. لروید دربارهی تصاویر ماشینهای تصادفی میگوید: «ایدهی پشت کار این است که جهان متأثر از رویدادهای فاجعهبار شکل گرفته. شاید بتوان چنین استنتاجی را هم از زندگی مردم داشت؛ شاید زندگی ما متأثر از مصیبتهای کوچک است. این موضوع به این ایده بازمیگردد که همهی ما صبورانه در انتظار پایان جهان هستیم، گاهی اوقات، نه واقعاً و جداً». همچنین، مسائل بغرنجِ جهانشمولِ زندگی و مرگ، و زیبایی و زوال، الهامبخش پرترههای رنگی و مطالعات گلهای لروید هستند. این تصاویر در کارگاه هنرمند در لندن با استفاده از دوربینی به بزرگی یک اتاق خلق شدهاند، دوربینی که در آن کاغذ عکاسی مستقیماً در معرض نور قرار میگیرد. تصاویر لروید از مدلها و شکوفههای پژمرده به مراقبههایی تصویری در مورد شرایط انسان بدل میشوند. پیس/مکگیل در طبقهی نهم، نمایش خود را به شش چشمانداز بزرگ اختصاص داده است که در تابستان 2018 عکاسی شدهاند. این مناظر به وسیلهی یک اتاق تاریک خیمهمانندِ متحرک خلق شده که خود هنرمند طراح آن بوده است. عکسهای سیاهوسفید بهنمایشدرآمده، به بزرگی 48×77 اینچ، عظمت درهها و سواحل کالیفرنیا را با جزئیات بینظیری تجسم میکنند. با کار کردن در سنت عکاسان منظرهنگاری چون کارلتون واتکینز و انسل ادامز و ادوارد وستون، لروید درصدد ترجمان تصویری این چشماندازهای مشهور غرب امریکا به واسطهی شیوهی نامرسوم قدیمیاش است. اشتیاق بیمانند لروید به رسانهی عکاسی و مواد مرتبط با آن، در کنار کنجکاوی بیوقفه، نیروی محرک وی برای وسعت بخشیدن و پالودن رویکرد عکاسانهاش بوده است. ریچارد لروید در مدرسهی هنر گلاسگو زیر نظر هنرمند منظرهنگار، توماس جاشوا کوپر، در زمینهی عکاسی تحصیل کرده است. آثار او موضوع نمایشگاههای انفرادی متعددی بودهاند و در مجموعههای خصوصی و عمومی نگهداری میشوند. وی هماکنون در لندن زندگی و کار میکند.     

       www.pacemacgill.com