صفحه اصلی بانک اطلاعات

 

مینا غازیانی 

متولد:۱۳4۱ بابلسر 

ليسانس نقاشی از دانشگاه الزهرا ۱۳6۲-۱۳6۷ 

فوقلیسانس پژوهش هنر از دانشکده هنرهای زیبا

۱۳۷۵-۱۳۷۲

برگزاری تعداد کثیری نمایشگاه فردی و گروهی در ایران، آمریکا، کانادا، بلژیک، ایتالیا، دبی، سوئد، روسیه

تدریس در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران

۱۳۷2-۱۳۷7

عضو انجمن نقاشان ایران