صفحه اصلی نوشتار

هیچ بازار ندیدست چنین کالایی

گزارش بازار کتاب هنری تهران


عمادالدین قرشی

ه نظر می‌رسد آنچه این رویداد را از سایر رخدادهای مشابه متمایز می‌کرد، نه لزوماً عنوان کلی برگزاری یا نمایش صرف تولیدات انفرادی یا گروهی هنری بلکه نمایش تلاشی بود که در راستای فراهم نمودن بستری جهت مشارکت هنرمندان مستقل و استودیوها بابت ارائه‌ی تولیدات هنری‌شان و نیز کنار هم قرار دادن رویکردهای متفاوت هرکدامشان، خارج از محدودیت‌هایی نظیر مدیوم، موضوع، سبک، تکنیک، متریال، شیوه‌ی ارائه، اندازه و... بود. این تولیدات هنری از طرف هنرمندان با مسئولیت خودشان در سالن ارائه شد و بدیهی است که در یک فضای کارگاهی (سالن) نیازی به هماهنگی میان هنرمندان نباشد.

 

متن کامل در شماره ۳۹۳-۳۹۲ تندیس