صفحه اصلی نوشتار

ایدئولوژی، چه زمانی؟

از پرونده پرونده نزاع بر سر انتزاع {نگاهی به نقاشی انتزاعی ایران در آغاز مدرنیسم}


جواد حسنجانی

تحصیل برخی هنرمندان در اروپا و روبه‌رو شدن‌شان در آن جغرافیا با نمایشگاه‌ها و دانشگاه‌های هنر مدرن نیز انگیزه‌های نزدیک شدن و پرداختن به نقاشی انتزاعی را در موج نوگرا معرفی می‌کند. اما بی‌گمان این تحلیلی ساده خواهد بود که شکل‌گیری نقاشی انتزاعی در هنر نوگرای ایران را حاصل نوعی تأثیر و تأثر مابین ایران و غرب بدانیم یا فاعلیتی علت‌ومعلولی به چند هنرمند ببخشیم. چنین تحلیلی شاید برخی چیزها را به لحاظ تاریخ هنری توضیح بدهد، اما پدیدار شدن امر انتزاعی در جهان هنر نوگرای ایران را قابل‌فهم نخواهد ساخت.

 

بخشی از مقاله جواد حسنجانی با عنوان «ایدئولوژی، چه زمانی؟»، پرونده نزاع بر سر انتزاع {نگاهی به نقاشی انتزاعی ایران در آغاز مدرنیسم}

متن کامل مقاله در شماره ۳۹۳-۳۹۲ تندیس

 

تصویر: چهره محسن وزیری‌مقدم