صفحه اصلی نوشتار

معنای نقاشی‌ها


جان برجر

در عصر بازتولید تصویری، معنای نقاشی‌ها دیگر به خود آنها متصل نیست. معنای آنها قابل ج به‌جایی خواهد بود. به این معنا که نقاشی تبدیل به نوعی از اطلاعات شده است و می‌تواند مانند هر اطلاعات دیگری مورد استفاده قرار گیرد یا نادیده گرفته شود. اطلاعات، هیچ اعتبار خاصی را در خود حمل نمی‌کنند. وقتی از نقاشی‌ای استفاده می‌شود، معنای آن، یا تعدیل می‌شود یا بالکل تغییر می‌کند. فرد باید کاملاً بداند که این وضعیت چه چیزی را در خود دارد. مسئله بر سر این نیست که بازتولید در باز آفرینی دقیق مفاهیم اصلی یک تصویر شکست می‌خورد. مسئله این است که بازتولید، امکان مورد استفاده قرار گرفتن تصویر برای اهداف متفاوت را به شکلی اجتناب ناپذیر فراهم می‌آورد و این که تصویر  بازتولید شده، بر خلاف اثر اصلی، می‌تواند خود را در اختیار همه آنها قرار دهد.

جان برجر، شیوه‌های نگریستن، ترجمه میثم سامان پور، نشر رخ‌داد نو