صفحه اصلی نوشتار

هنر چیست؟

هنر لذت و سرگرمی نیست، هنر موضوع بزرگی است. هنر یک عضو حیات انسانیت است


میلاد جهانی سیاهرودی

هنر لذت و سرگرمی نیست، هنر موضوع بزرگی است. هنر یک عضو حیات انسانیت است که شعور معقول انسان‌ها را به حوزه‌ی احساس منتقل می‌کند. در عصر ما، شعور دینی عمومی انسان‌ها، عبارت از شناسایی برادری آدمیان و نیکبختی ایشان، از راه اتحاد متقابل افراد با یکدیگر است. هنر حقیقی باید روش‌های گوناگون به کار بردن این شعور را پیش پای حیات بشر گذارد. هنر باید این شعور را به حوزه‌ی احساس انتقال دهد. مسئله هنر، بسیار بزرگ است؛ هنر حقیقی، که دین به‌وسیله‌ی علم، راهنمای اوست؛ باید این نتیجه را داشته باشد که همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها، چیزی که اینک با وسایل ظاهری: به‌وسیله دادگاه‌ها، پلیس، بنگاه‌های خیریه،بازرسی کار و غیره دوام می‌یابد، از راه فعالیت آزاد و شادی‌بخش انسان‌ها به دست آید. هنر باید زور و تعدی را از میان بردارد. تنها هنر است که از عهده‌ی این کار برمی‌آید.

هنر چیست؟، لئون تولستوی، ترجمه کاوه دهگان، انتشارات امیر کبیر