صفحه اصلی نوشتار

نورتروپ فرای


میلاد جهانی سیاهرودی


در جامعه‌ای که نقد را از عرصه‌ی آن بردارند و ادعا کنند بر آن چیزهایی که می‌خواهند و خوش دارند واقفند، هنر را از اندیشه عاری می‌کنند و حافظه‌ی فرهنگی خود را از دست می‌دهند. هنر برای هنر روی برتافتن از نقد و نهایت آن بی‌بارو بر کردن زندگی متمدن است. تنها راه جلوگیری از آثار انتقادی ممیزی است و نسبت ممیزی با نقد همان نسبت لینچ*کردن است با عدالت.
* به عمل اعدام غیرقانونی درملأعام یا ضرب‌وشتم منجر به مرگ توسط جمعیت گفته می‌شود که معمولاً برای تنبیه متجاوز یا ترساندن گروهی اقلیت گفته می‌شود.
Lynching
"تحلیل نقد، کالبد شکافی نقد. نورتروپ فرای؛ ترجمه صالح حسینی، انتشارات نیلوفر."
اطلاعات اثر: ادوارد مانه. تیرباران ماکسیمیلیان، رنگ و روغن روی بوم/ ۱۸۶۸.