صفحه اصلی نوشتار

هنر مدرن


میلاد جهانی سیاهرودی

در کتاب هنر مدرن نوشته‌ی نوربرت لینتُن و در قسمت سخن مترجم می‌خوانیم:
برخی از هنرمندان قرن بیستم معتقدند که پاره‌ای از ویژگی‌های هنر مدرن را می‌توان در قیاس با ویژگی‌های دیگر آن[منظور کثرت، تغییرات و سرعت کیفیت هنر از شروع قرن بیستم است]، عمده‌تر و برجسته‌تر دانست. نخست آنکه هنرمند تجسمی قرن بیستم صرفاً به تغییرات سَبکی بسنده نمی‌کند و ضمن استفاده از ابزار و مواد و مصالح سنتی، مواد و مصالح و ابزار تازه‌ای را در رشته‌ی خود به کارمی گیرد. حاصل این امر نه‌ تنها تغییرات سبکی بلکه دگرگون‌سازی مفهوم نقاشی و مجسمه‌سازی و تعریف متعارف آن‌هاست. ویژگی بعدی تأکید بر خودمختاری هنر و دنبال کردن آرمان هنر برای هنر است. هنر می‌خواهد خود غایت خویش باشد نه وسیله‌ی تبلیغ و ترویج و تحکیم آموزه‌های سیاسی، دینی و اخلاقی. ویژگی سوم را می‌توانیم خصلت چالشگری، طغیانگری، پرخاشگری، گزندگی و نقدکنندگی هنر مدرن بدانیم.
"
هنر مدرن، نوربرت لینتُن، ترجمه‌‌ی علی رامین، نشر نی."
نام و سال خلق اثر: کورت شویترس. مثل یک موج، عکس و کلاژ روی مقوا / 

انتخاب متن و تصویر: میلاد جهانی سیاهرودی