صفحه اصلی نوشتار

هنر اجتماعی؛ ترویج یا مقابله؟!

پرونده «هنر اجتماعی»


میلاد جهانی سیاهرودی

هنر اجتماعی بینش جامعه را هدف قرار می‌دهد و به دنبال بازنمودهای بنیادی جامعه و واقعیت‌های آشکار و نهان جامعه است. علاوه بر خط مسیر بنیادی هنر اجتماعی، پرسش‌هایی از بینش کلی مطرح می‌کند که در جهت امری روشنگری خواهد بود. امروزه بینش‌های حاکم به جغرافیای خاصی محدود نمی‌شود بلکه سیطره وجوه انسانی که همانا سلطه نظام سرمایه‌داری و جهان نئولیبرال است مورد نظر هنر اجتماعی قرار می‌گیرد. هنر اجتماعی در لوای اندیشه، بینشی عمیق نسبت به جامعه و تعهد به مبارزه با نظامی کلی و غالب در جامعه می‌پردازد و سطح فکری و نگرش‌های بنیادی جامعه خاصه توده مردم را مورد سؤال قرار می‌دهد.

متن کامل مقاله در شماره 398-399 تندیس

تصویر: گرافیتی، اثری مشترک از نوژن حق‌دوست، آرمان احمری، وحید گمنام، شایان شهابی. رشت