صفحه اصلی نوشتار

هنر امری اجتماعی است

پرونده هنر اجتماعی


شروین طاهری

هنرمند به عنوان «شخصی» در اجتماع از طریق میانجی‌هایی (رسانه‌های هنری، کارماده) ایده‌ای را تجسم می‌بخشد.این ایده خود توسط زمینه‌های مادی شکل‌دهنده به شخصیت وساطت شده. پس با اینکه هنرمند «خود» دست به عمل می‌زند و کاری می‌سازد از پیش و غیرمستقیم «کلیتی» از مناسبات معنادار را در اثرش بازگو می‌کند. یقیناً زاویه‌ی دید «فردانی»اش ساختار روایی متن را جهت‌بخشی کرده اما خود این عمل مستلزم مکانیسم پیچیده‌ای از «تفسیرهای» برسازنده‌ی ذهنی است که در زمینه‌ی گسترده‌ی زبان جای می‌گیرند. زاویه‌ی دید هنرمند علاوه بر مدخلیت داشتن در «زبان»، به جایگاه او در سلسله‌مراتب اجتماعی و طبقاتی نیز وابسته است.

 

متن کامل در شماره ۳۹۹-۳۹۸ تندیس

عکس از مریم سعیدپور