صفحه اصلی نوشتار

تاریخ مختصری از نقد عکاسی، یا چرا منتقدان عکاسی از عکاسی بیزارند؟»

ترجمه و تلخیص گل‌آرا جهانیان


گل‌آرا جهانیان

نبوغ برشت در فهمِ نقش عواطف خام در این فرایند مهلک بود، و نیز خلق آثاری هنری‌ که عواطف را براندازد. برشت به درستی دید که هموطنانش در وانی از عواطف زهرآگین غرق بودند: در خشم حاصل از شکستشان در جنگ جهانی اول؛ در انزجارشان از یهودها، روشنفکران، و چپ‌ها؛ در ترحم به حال خود، ابتذال، ترس، و نفرت. برشت به درستی دید که این ترکیب سمی از احساساتِ به شدت اغراق‌شده، و تئوری‌های توطئه‌ی افسونگرِ درخور آن، دستگاه کاملی برای رشد فاشیسم بود. دربرابر جزرومد این موج خردستیزی، برشت درپی تأمل، استدلال، و شوکی بود که مخاطبش را از توهم آن بیرون بکشد.

 

متن کامل در شماره ۳۹۷-۳۹۶ تندیس