صفحه اصلی نوشتار

هنرمند در عصر جدید؛ مبارزه یا تسلیم

پرونده «حق هنرمند؟»


میلاد جهانی سیاهرودی

زیستن در عصر جدید، زیستن در خود واقعی یا خود غیر واقعی است. راه سومی وجود ندارد و باید گفت گریزی از آن نیست. وجوه دوگانه، خاصیت عصر جدید است. این خاصیت شمولی است و هنرمند از دایره عصر جدید بیرون نمی‌ماند. در واقع وضعیت عصر جدید به هیچ عنوان وضع مطلوبی برای هنرمندان توصیف نمی‌شود. وضعی که در آن دیگر قلم‌ها را نمی‌شکنند بلکه صداها را خفه می‌کنند یا خاموش، در پستوی خانه نهانت می‌کنند؛ راهی جز مبارزه برای زنده ماندن نگذارده است. وضعی که در آن باید انتخاب کرد. انتخابی که بر سر خودِواقعی و یا با خودِغیرواقعی باشد لاجرم بین من و غیر من شکاف می‌اندازد. هنرمند در عصر جدید به منظور زنده ماندن و ادامه حیات می‌گزیند در کدام سوی قرار گیرد. شرایط به‌گونه‌ای دهشتناک است که انتخاب هر دو مسیر منادی خود را در پی دارد. هنرمند به عنوان شهروندی متعهد شریک درد زمانه خویش است. در این راستا هنرمند به شوربختی جهان چیزی اضافه نمی‌کند بلکه به دنبال کاستن آن برمی‌آید. در عصر حاضر هنرمند، شهروندی جهانی است».  جایگاهی نامطلوب که هنرمند را وادار به خلافِ جریانِ موافق رهنمود می‌کند و در مقابل هر اندیشه بسته‌بندی‌شده و ارتودوکسی به مبارزه فرا می‌خواند.

 

متن کامل در شماره ۳۹۷-۳۹۶ تندیس