صفحه اصلی نوشتار

تجارب طراحانه

گزارش هفته طراحی در جزیره کیش


شیوا نوروزی


تاکید این کارنما و رویدادهای پیرامون آن بر واژه‌ی طراحی، باز ما را به آن بحث همیشگی درباره‌ی چیستی طراحی و مرزهای آن برمی‌گرداند. گرچه امروز گستره‌ی معنایی وسیع طراحی را پذیرفته‌ایم و هرچه در ذات خود از جنس اندیشه، گفت‌وگو، بداهه، و بازی باشد را با طراحی مرتبط می‌دانیم و رفتار طراحانه را در حرکت بدن هنرمند، اثرگذاری غیرمستقیم و حتی مکانیکی بر یک سطح و حتی ثبت یا مشاهده‌ی حرکات طبیعت، و بسیاری امور دیگر شناسایی می‌کنیم. اما در همچنان در شرایط خاص، به‌طور مثال برای چاپ یک کتاب، یا برگزاری یک کارنما چارچوب‌های مشخصی برای آن در نظر می‌گیریم تا به یکی از جلوه‌های آن شکل واضحی ببخشیم.


متن کامل در شماره ۳۹۳-۳۹۲ تندیس